Meest gestelde vragen Ziekteverzuim

Meest gestelde vragen   Ziekteverzuim

 • 1. Wat moet ik doen als ik ziek ben?
 • 2. Krijg ik ziekengeld?
 • 3. Wat is de aanvulling op de Ziektewet?
 • 4. Wat gebeurt er na twee jaar ziekte?
 • 5. Waar kan ik terecht voor meer informatie over de Ziektewet?
 • 6. Kan ik, wanneer ik bijvoorbeeld naar de dokter ga, het aantal verzuimde uren uit laten betalen?
 • 7. Heb ik als uitzendkracht recht op een zwangerschapsuitkering?
 • 1. Wat moet ik doen als ik ziek ben?
 •  
  • Word je ziek, dan meld je dat minimaal een halfuur voor aanvang van je werkzaamheden bij het bedrijf waar je werkt en vervolgens bij Flashwork Velddriel BV . Doe dit zo vroeg mogelijk, maar vóór 8,00 uur, zodat wij de melding tijdig aan het UWV of aan de arbodienst kunnen doorgeven. Ben je op uitzendbasis aan het werk, dan neemt het UWV binnen twee dagen na de ziekmelding telefonisch contact met je op. Als je als detacheringskracht werkt, neemt onze arbodienst ArboNed contact met je op en word je indien nodig opgeroepen om naar het spreekuur te komen. Het is belangrijk dat je altijd bereikbaar bent en dat je niet vergeet je weer beter te melden.
 • 2. Krijg ik ziekengeld?
 •  
  • Als uitzendkracht ontvang je je ziekengeld van het UWV en van Achmea (zie ook vraag 3). Het bedrag dat je krijgt, wordt berekend aan de hand van je gemiddelde dagloon over het afgelopen jaar. Je eerste twee ziektedagen zijn wachtdagen die niet uitbetaald worden. Voor één dag ontvang je een compensatie boven op je uurloon. Gedetacheerden kennen maar één wachtdag. Je ziekengeld krijg je niet direct; het duurt ongeveer zes weken voordat het UWV jouw gegevens heeft verwerkt en het geld op je rekening heeft gestort. Zolang je ziekengeld ontvangt, blijf je volledig sociaal verzekerd. Gedetacheerden ontvangen in het eerste ziektejaar en voor zover de arbeidsovereenkomst voort duurt 91% van het met hun overeengekomen loon.
 • 3. Wat is de aanvulling op de Ziektewet?
 •  
  • Voor veel uitzendkrachten die ziek worden, eindigt het arbeidscontract automatisch. Als uitzendkracht heb je dan geen werkgever meer. Voor deze groep is er een wettelijk vangnet: de Ziektewet. Deze Ziektewet wordt door het UWV uitgevoerd. Volgens de Ziektewet heb je gedurende de ziekteperiode recht op 70% van het laatstverdiende inkomen. In de CAO voor Uitzendkrachten is bepaald dat de uitzendondernemingen aan fase A uitzendkrachten met uitzendbeding in het eerste ziektejaar een aanvulling geven. Deze aanvulling bedraagt 21% en wordt vierwekelijks uitbetaald door Achmea. Als fase A uitzendkracht met uitzendbeding heb je in je eerste ziektejaar dus recht op maximaal 91% van het laatstverdiende inkomen.
 • 4. Wat gebeurt er na twee jaar ziekte?
 •  
  • Is er na twee jaar nog sprake van arbeidsongeschiktheid, dan vindt er een keuring door het UWV plaats. Aan de hand hiervan word je ingeschaald naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Er zijn drie mogelijkheden:

 

1.

 

Je bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: je ontvangt een uitkering van 70%.

 

2.

 

Je bent meer dan 35% arbeidsongeschikt: je ontvangt een WGA-uitkering voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent, en een salaris dat afhangt van de mate waarin je werkt.

 

3.

 

Je bent minder dan 35% arbeidsongeschikt: je ontvangt geen uitkering en blijft in dienst van Flashwork Velddriel Bv

 •  
  • De hoogte van je salaris hangt af van de mate waarin je werkzaamheden verricht.
   Gedurende de periode van ziekte/arbeidsongeschiktheid zul je intensief contact
   hebben met de casemanager van Flashwork Velddriel BV en afspraken maken over
   re-integratie-inspanningen.

   Meer informatie vind je op www.werken-naar-vermogen.nl of www.uwv.nl.
 • 5. Waar kan ik terecht voor meer informatie over de Ziektewet?
 •  
  • Voor meer informatie over de Ziektewet kun je kijken op de website van het UWV.
 • 6. Kan ik, wanneer ik bijvoorbeeld naar de dokter ga, het aantal verzuimde uren uit laten betalen?
 •  
  • Als uitzendkracht ontvang je een aanvulling op je feitelijk loon. Deze aanvulling wordt uitgedrukt als een percentage van het feitelijk loon verhoogd met de wachtdagcompensatie. Dit wordt gereserveerd voor kort verzuim.

   Je krijgt je reservering voor kort verzuim eenmalig per jaar (eind mei samen met je vakantiegeld) uitbetaald. Flashwork Velddriel BV  betaalt dit bedrag uiteraard ook uit bij het aanvragen van een eindafrekening.

   Gedetacheerden krijgen tijdens dit verlof het loon doorbetaald.
 • 7. Heb ik als uitzendkracht recht op een zwangerschapsuitkering?
 •  
  • Ja, vrouwen die in verwachting zijn, komen in principe vanaf zes weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen lever je tijdig bij ons een doktersverklaring of een verklaring van de verloskundige in, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat aangegeven. Het UWV stelt vervolgens je uitkering vast aan de hand van je loon over de laatste 13 weken. Wil je eerder dan zes weken voor de bevalling stoppen met werken, dus nog voordat je recht hebt op een zwangerschapsuitkering, dan kun je een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV. Na de bevalling loopt je zwangerschapsuitkering nog maximaal twaalf weken door. Ben je, als direct gevolg van de bevalling, daarna nog arbeidsongeschikt, dan kom je in de Ziektewet. Gedurende maximaal 104 weken krijg je dan je salaris gedeeltelijk doorbetaald.