Beloningsregelingen

1. Beloningsregeling Cao voor Uitzendkrachten
Als je loon krijgt volgens de beloningsregeling van de Cao voor Uitzendkrachten, word je ingedeeld in een functiegroep in de normtabel. Alleen uitzendkrachten die tot een bepaalde doelgroep behoren, zoals langdurig werklozen of schoolverlaters, komen in de instroomtabel. Zij gaan na 52 gewerkte weken naar de normtabel. De functiegroep wordt bepaald aan de hand van:

 

 

het soort werk dat je doet

 

 

de kennis, ervaring en vaardigheden die je voor het werk nodig hebt

 

 

de mate van zelfstandigheid waarin je werkt.


Bij elke functiegroep hoort een begin- en een eindsalaris. Na iedere 52 gewerkte weken krijg je een periodieke verhoging.


2. Beloningsregeling opdrachtgever
Als je onder de beloningsregeling van de opdrachtgever valt, krijg je naast je uurloon ook de daar geldende toeslagen. Soms heb je recht op bepaalde kostenvergoedingen. Je krijgt uiteraard ook de periodieke verhoging die bij de beloningsregeling geldt.

Loonbelasting

Voordat je begint met werken, moet je een loonbelastingverklaring invullen. Aan de hand van deze opgave wordt je loonheffingskorting vastgesteld. Als er veranderingen komen in je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk of gezinsuitbreiding, maar ook bij het ingaan of stoppen van een uitkering) vul je opnieuw een loonbelastingverklaring in.

Salaris

Je uurloon in fase A wordt per opdracht met je afgesproken. Je salaris wordt wekelijks uitbetaald aan de hand van je declaratie. Als uitzendkracht heb je recht op 8% vakantiebijslag. Dit wordt in juni aan je uitbetaald. Stop je met werken, dan wordt je vakantiebijslag na zes weken automatisch aan je overgemaakt.

Declaraties

Per dag noteer je het aantal gewerkte uren op een declaratieformulier. Aan het eind van de week, die loopt van maandag tot en met zondag, laat je het formulier voor akkoord tekenen door je leidinggevende. Vervolgens lever je het zo snel mogelijk bij Flash Work in. Sommige bedrijven waar veel uitzendkrachten werken, faxen of mailen de gewerkte uren naar Flash Work. Als dit zo is, hoor je dit van ons.

Uitbetaling

Na het inleveren van het declaratieformulier of de lijsten maken wij je salaris over. De verwerking van je declaratie vindt plaats op maandag. Hierna staat je salaris in principe binnen vijf werkdagen op je bank- of Postbankrekening. Het salaris dat je op je rekening krijgt, is een nettobedrag. Dat wil zeggen dat de belastingen en sociale premies al ingehouden zijn. Overwerk wordt ook per week uitbetaald. Overwerkuren zijn vaak extra belast. Aan overwerk houd je daardoor soms netto minder over dan je denkt.

Loonspecificatie

Iedere vier weken ontvang je een loonspecificatie. Daarop staat je totale loon (inclusief toeslagen), hoeveel uren je hebt gewerkt en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Verder staat het brutobedrag vermeld dat je hebt opgebouwd aan vakantiebijslag en kort verzuim en hoeveel vakantiedagen je hebt gespaard.

Jaaropgave

Ieder jaar in februari wordt een jaaropgave van het door jou verdiende loon opgestuurd naar je huisadres. Deze jaaropgave is belangrijk bij het eventueel invullen van een belastingaangifte. Heb je in het afgelopen jaar kort gewerkt - bijvoorbeeld alleen in de vakantieperiode - dan heb je vaak recht op teruggave van premies en loonbelasting.

Jaaropgaaf

Op de jaaropgaaf staan begrippen vermeld die je niet dagelijks tegenkomt. Deze worden hieronder uitgelegd en daarnaast worden de meest gestelde vragen over de jaaropgaaf beantwoord.

Als je in het voorgaande jaar voor verschillende werkgevers hebt gewerkt, ontvang je per werkgever een jaaropgaaf. Houd er rekening mee dat je in de komende periode meerdere opgaven kunt ontvangen, die vermeld moeten worden op de belastingaangifte.

Uitleg onderdelen jaaropgaaf


Loon, loonbelasting/volksverzekeringen:
het loonbedrag vermeld op de jaaropgaaf betreft het fiscaal loon (=loon voor de loonheffing) dat in het betreffende jaar is uitbetaald.

Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen: loonbelasting en premie volksverzekeringen worden in één bedrag ingehouden op het loon. Volksverzekeringen bestaan uit de ANW, AOW, AKW en AWBZ.

Loonheffingskorting: als er loonheffingskorting mag worden toegepast, wordt de loonbelasting/premie volksverzekeringen die is berekend over het loon, verminderd met de loonheffingskorting. Er zijn vier kortingen die de werkgever mag toepassen bij de inhouding van belasting en premies: de algemene heffingskorting, de (verhoogde) arbeidskorting, de ouderenkorting en de jonggehandicaptenkorting.

Verrekende arbeidskorting: arbeidskorting is een onderdeel van de loonheffingskorting.

Levensloopverlofkorting: bij opname uit de levensloopregeling heb je recht op een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen die is berekend over het loon: de levensloopverlofkorting.